Web sitemiz size daha iyi bir deneyim sağlamak adına yeni web teknolojileriyle hazırlandı. Sitemizi en iyi şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyebilir ya da güncel başka bir tarayıcıyı deneyebilirsiniz.

KAPAT

Ar-Ge

Türk Telekom Arge 

Türk Telekom, yeni nesil teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak amacıyla, Türkiye ve yakın coğrafyada iletişim teknolojilerinde lider konumuna gelme vizyonuna uygun olarak Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu vizyon doğrultusunda Türk Telekom, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmek amacıyla 2010 yılında Türkiye'nin ilk mobil operatör Ar-Ge Merkezi olan TT Mobil Ar-Ge Merkezi'ni kurmuştur. Türk Telekom, TT Mobil ve TTNet markalarının birleşmesinin ardından da bu şirketlerdeki tüm Ar-Ge faaliyetleri Mayıs 2016'da kurulan Türk Telekom Ar-Ge Merkezi çatısı altında birleştirilmiştir.

Yenilikçi ürün ve servisler geliştirmek, telekom operasyonlarının daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak yenilikçi sistemler geliştirmek, Türk Telekom Grubu'nun patent portföyünü genişletmek, grup faaliyetlerini etkileyebilecek mobil iletişim ve ileri teknolojileri araştırmak, prototip geliştirmek ve bu teknolojilerin benimsenmesine katkıda bulunmak amacıyla, Ar-Ge faaliyetleri aşağıdaki stratejiler doğrultusunda şekillendirilmektedir:

 • Geleceğe yönelik teknolojilerin takip edilmesi, bilgi birikimi oluşturulması ve prototip çalışmaları yapılması
 • Yeni gelişen teknolojileri kullanarak yenilikçi ürün, servis ve çözümler geliştirilmesi
 • Şirket içerisinde karşılaşılan problemlere yönelik efektif, yenilikçi çözümler sunulması
 • Ar-Ge işbirlikleri ve faaliyetleri kapsamında patentlerin geliştirilmesi ve başvurularının yapılması, bilimsel yayınların desteklenmesi
 • Üniversitelerle yakın ilişkilerin oluşturulması ve açık inovasyonun desteklenmesi,
 • KOBİ Ar-Ge ortaklarıyla çalışarak, yenilikçi ürünlere ve servislere dönüşebilecek prototiplerin geliştirilmesi ve ürünleşme/ticarileşme aşamasına destek verilmesi
 • Çok uluslu araştırma projelerine (Horizon 2020, Eureka vb.) katılarak ileri araştırma çalışmalarının yapılması,
 • Kamu destekli (TEYDEB, SAN-TEZ vb.) projelerin yapılması
 • Nitelikli işgücü istihdamını artırılması, çalışanlarının kişisel, mesleki ve teknik birikimlerini geliştirmeye yönelik akademik kariyer ve bilimsel faaliyetlerinin desteklenmesi

Bu stratejiler doğrultusunda Türk Telekom Ar-Ge Merkezi aşağıdaki alanlar üzerine çalışmalar yürütmektedir:

Büyük Veri & Veri Görselleme

 • Telekom Verisi Görselleme - Telekom operatörlerinin veri setlerinin büyük bir kısmını oluşturan zaman-mekânsal verilerin interaktif görsel metotlar ile analizini sağlama
 • Müşteri Deneyim Yönetimi - Kurumsal/Bireysel müşterilerin aldığı servis kalitesini iyileştirme
 • Şebeke Kaynak Yönetimi - Şebeke performans yönetimi ve yatırım planlama optimizasyonu

Veri/Metin Madenciliği

 • Müşteri gizliliğini ihlal etmeyen verilerden üretilen yeni katma değerli servisler
 • Müşteri/çalışan bağlılığı analiz ve tahminlemesi
 • Suistimal (fraud) tespiti

Yeni Nesil İletişim & Servisler

 • 5G
 • Heterojen ağlar
 • SDN / NFV
 • M2M / D2D
 • Bulut Bilişim tabanlı servisler

Yukarıdaki çalışma alanları üzerine son 5 yılda 19 AB ve 16 TÜBİTAK projesi yürütülmüştür. 2016 yılında ise AB, TÜBİTAK ve Özkaynak Ar-Ge projeleri kapsamında 15 üniversite, 12 KOBİ ve 7 Ar-Ge Merkezi ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Yapılan işbirlikleri dâhilinde yürütülen proje çalışmaları sayesinde geçtiğimiz yıl, 116 patent başvurusu ve 25 bilimsel yayın yapılmıştır.

Çok Uluslu Ar-Ge Projeleri

Türk Telekom Grubu, çok uluslu araştırma projeleri kapsamında teknolojik yetkinliği olan uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri, büyük şirketler ve KOBİ'ler ile Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Türk Telekom adına bu projelerde en büyük amaç, belirli konularda yetkinliği bulunan kurum/kuruluşlar ile işbirliği yaparak bu bilgi birikiminden faydalanmaktır. Bu kapsamda Türk Telekom, 8'i (ROMEO, OFERTIE, BATS, COMBO, CROWD, MOTO, i-Treasures, ForgetIT) 7.Çerçeve Programı (FP7), 8'i (MEVICO, H2B2VS, MITSU, TILAS, SHARING, SIGMONA, STeM, Pulpa) AB Celtic+, 2'si (BUDDY ve PAPUD) AB ITEA, 1'i de (CLEAR 5G) H2020 olmak üzere toplamda 19 çok uluslu araştırma projesinde yer almıştır. Bu projelerden ROMEO, OFERTIE, BATS, COMBO, CROWD, MOTO ForgetIT, MEVICO, H2B2VS, MITSU, TILAS, SHARING, SIGMONA başarıyla sonlandırılmış, diğer projeler de planlandığı gibi devam etmektedir.

2016 yılında tamamlanan ve yaklaşık üç yıl süren SIGMONA projesi, Mobile World Congress 2015 ve 2016'da başarılı sunumlar ve demolar gerçekleştirerek 18 Mayıs 2017'de Barcelona'da "Ağ Teknolojileri" kategorisinde Celtic Plus Excellence Award almaya layık görülmüştür.

Ayrıca 2017 yılında 5 Tayvanlı, 7 Avrupalı kuruluşun proje ortağı olduğu ve Türkiye'den sadece Türk Telekom ve iştiraki Argela'nın yer aldığı Clear5G (Converged wireless access for reliable 5G MTC for factories of the future) H2020 projesi AB tarafından kabul edilmiştir. Bu projenin kabulü ile H2020 kapsamında, 5G ve ötesi araştırmaları alanında proje alan ilk Türk operatör firma Türk Telekom olmuştur.

5G Teknolojisi Üzerine Ar-Ge Çalışmaları

Türk Telekom'un 5G üzerine yaptığı çalışmalar, 5G iletişim teknolojileri, 5G destekli servisler ve 5G için Veri Analizi olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir. Bu kategoriler ve bu kategorilerdeki ilgili alanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

5G iletişim teknolojileri: Heterojen Ağlar, SDN / NFV, C-RAN, Ağ paylaşımı, Li-Fi, vb kavramlarıyla ilgili gelişmekte olan 5G iletişim teknolojilerinin sistem mimarisi tasarımı, yönetimi ve entegrasyonu

5G destekli servisler: Güvenli IoT ve bulut tabanlı hizmetler gibi konuların 5G teknolojisi ile desteklenmesi ve geliştirilmesi

5G için Veri Analizi: Ağ altyapısının optimizasyon ve veri odaklı yönetimi, güvenli veri kaynaklı yeni katma değerli hizmetler

Türk Telekom Grubu, yukarıdaki 5G Ar-Ge ilgi alanlarına paralel olarak, 2012 yılından bu yana ulusal ve uluslararası ortaklarıyla Avrupa Birliği projelerine aktif olarak katılmaktadır. 5G Iletişim teknolojileri üzerine olan MOTO (FP7), SIGMONA (Celtic +) ve CROWD (FP7) projeleri başarıyla tamamlanmıştır.

Yukarıdaki projelere ek olarak 2017 yılının başında onaylanan Clear5G (Geleceğin fabrikaları için güvenilir 5G MTC için birleştirilmiş kablosuz erişim) projesi, Türk Telekom'un 5G üzerine olan yeni AB projesidir. Projenin ana odak noktası, Endüstri 4.0 ile getirilen kavramlardan birisi olan gelecekteki fabrikalar için makine tipi iletişim (MTC) tabanlı 5G şebekesinin geliştirilmesidir. 11 ortağın yer aldığı projede Türk Telekom'un rolü, SDN (yazılım tanımlı ağlar) tabanlı dağıtık 5G iletişim ağlarının yönetimi için bir veri analiz platformu oluşturulmasıdır.

Bunlara ek olarak, 5G destekli hizmetlere odaklanan 3 Eureka projesi de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve hepsi ulusal fon sağlayıcılara başvuru aşamasındadır. Ayrıca 5G iletişim teknolojileri ile ilgili 3 TÜBİTAK projesi yürütülmekte ve 1 TÜBİTAK projesi de TÜBİTAK tarafından değerlendirilmektedir.

Üniversite Ar-Ge İşbirlikleri

Üniversitelerle Ar-Ge işbirliklerimiz Ar-Ge odak alanlarımız kapsamında bütün teknolojik olgunluk seviyelerinde yürütülmektedir. Bu bağlamda, üniversitelerle sadece ileri araştırma konularında akademik çalışmalar değil, Türk Telekom Grubu'nun ihtiyaç duyduğu ve/veya ileride müşterilerine sunacağı ürün ve servislere yönelik prototiplerin geliştirilmesine ve bu prototiplerin ticarileşmesi/ürünleşmesine yönelik uygulamalı çalışmalar da yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, Türk Telekom Ar-Ge Merkezi kapsamında her yıl yaklaşık 15 üniversiteden 25'e yakın akademisyen ile proje işbirlikleri gerçekleştirilmektedir. Sadece İstanbul ve Ankara'daki üniversiteler ile değil Anadolu'daki üniversitelerle de yapılan bu işbirlikleri, Horizon 2020 ve Eureka gibi AB projeleri ve TÜBİTAK projeleri kapsamında gerçekleştirildiği gibi Grubun kendi Özkaynak Ar-Ge projeleri kapsamında da gerçekleştirilmektedir. Bu işbirlikleri kapsamında Ar-Ge Merkezi bünyesinde 16 TÜBİTAK Projesi başarıyla tamamlanmış veya yürütülmekte ve her yıl yaklaşık 25 akademik yayın yapılmaktadır.

Ar-Ge Merkezi bünyesinde proje bazlı bu işbirliklerinin yanı sıra Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Bilkent Üniversitesi ile de uzun soluklu işbirlikleri devam etmektedir. MIT ile üç yıldır sürdürdüğümüz işbirliği kapsamında Google Glass uygulamalarından nesnelerin interneti (Internet of Things – IoT) tabanlı akıllı ev/şehir uygulamalarına kadar hayatımıza dokunan alanlarda çalışmalar yapılmakta ve bu sayede yurtdışından sağlanan bilgi ve deneyimin şirketimize ve ülkemize aktarılması sağlanmaktadır. Bilkent Üniversitesi bünyesinde 5 yıldır faaliyet gösteren Bilkent Türk Telekom Labs kapsamında büyük veri, makine öğrenmesi, veri madenciliği, yapay zeka gibi konulara odaklanılmış ve bu alanlarda proje işbirlikleri yapılarak akademik yayın ve patent başvuruları yapılmaktadır.

Kuluçka Merkezi

Kuluçka Merkezi, girişimcilerin telekomünikasyon sektöründe başarılı şirketler ortaya çıkarmasına destek olmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2011'de kurulmuştur. Türk Telekom girişimlere teknik ve ticari mentörlük yaparak, firmaların büyüyüp yenilikçi ürünler geliştirmeleri için ortam oluşturmaktadır. Bu kapsamda firmalara sağlanan olanaklar aşağıdaki gibidir:

 • Ofis olanakları (ofis alanı/mobilya, yazılım/donanım desteği, iletişim hızı, teknik destek, ücretsiz yemekhane/ulaşım imkânları)
 • Türk Telekom Grubu Test Laboratuvarı ve teknik altyapısını kullanma
 • Teknik/Ticari ekiplerin mentörlük sağlaması
 • Türk Telekom Grubu veya Türk Telekom Grubu iş ortakları ile işbirliği imkânı
 • Seçkin yatırımcı ağlarına yönlendirme imkânı,
 • Kurumsal iletişim ve fuar çalışmalarıyla firma bilinirliğinin artırılması
 • Eğitim olanakları

Kuluçka merkezine ilk grupta seçilen şirketler ile 18 ay boyunca toplam 9 proje üzerinde çalışılmıştır. Mezun olan 3 firma Türk Telekom Grubu'nun tedarikçisi haline gelmiştir. Ayrıca 8 firma içerisinden 6'sı ile iş birliği/proje, 3 tane ortaklı TEYDEB projesi tamamlanmıştır.

2016 yılında Kuluçka Merkezimiz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Ar-Ge merkezleri iyi uygulama örnekleri arasında yer almıştır.

​​